regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego "Bezpiecznie i od serca"

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE SŁAWY UMIŃSKIEJ-DURAJ ORAZ FIRMY PROMED Z BYTOMIU

 • Organizatorem konkursu jest Zintegrowana Grupa Ratowniczo Poszukiwawcza we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich.

 • Konkurs rozpoczyna się 18.09.2019 r. i trwać będzie do 23 października 2019r.

 • Temat prac konkursowych brzmi: ,,Bezpiecznie i od serca”.

 • W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych, w tym Specjalnych Szkół Podstawowych (dodatkowa kategoria konkursowa).

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 23 października 2019 roku w Młodzieżowy Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich lub wysłać pocztą na adres: MDK 2, ul. Popiełuszki 1, 41 -940 Piekary Śląskie.

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Tematy pracy:

– „Żyj bezpiecznie”

– „Podaruj krew – uratuj życie”

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły/placówki. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacji Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac:

  1. zgodność z tematyką,

  2. estetyka pracy

  3. Oryginalność.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 października 2019 roku podczas Finału Kampanii Społecznej „30 na dwa ratuje życie”.

 4. Do wygrania nagrody-niespodzianki.

 5. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach.

 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Close Menu